آدرس: تهران، خیابان آفریقا، کوچه سپر، شرکت ادیتنس
شماره تماس: 021-88783682