فرآیند ارسال مقاله به ژورنال های علمی فرآیندی پیچیده و زمانبر است که انجام آن نیازمند تخصص و تجربه است. متخصصین با سابقه ما که خود دارای مقالات چاپ شده در ژورنال های علمی معتبر بوده و تا کنون بالغ بر هزاران مقاله را به ژورنال ها ارسال نموده اند به خوبی می دانند که ارسال مقاله به ژورنال های مختلف دارای چه مراحلی بوده و هر مرحله مستلزم داشتن چه اطلاعاتی است. شما می توانید به راحتی مقاله خود را به همراه تمامی اطلاعات مورد نیاز (که در قالب فرمی پیش فرض در هنگام ثبت سفارش از شما دریافت می شود) بر روی سایت ادیتنس بارگذای نمایید و پس از عقد قرارداد، از ارسال مقاله خود به ژورنال مورد نظر (یا بهترین ژورنال ممکن در صورت علاقه مندی به انتخاب ژورنال توسط متخصصین ادیتنس) مطمئن شوید.
متخصصین ادیتنس به خوبی از ملزومات مورد نیاز برای ارسال مقاله به ژورنال های مختلف آگاه بوده و در طول فرآیند ارسال مقاله به ژورنال موارد ذیل را مد نظر قرار خواهند داد:
– فرمت دهی مقاله مطابق با راهنمای نویسندگان ژورنال
– پیشنهاد خدمات مورد نیاز دیگر (از قبیل خدمات مربوط به پیش از ارسال مقاله یا خدمات مربوط به پس از ارسال مقاله)
– نگارش کاورلتر مناسب برای ژورنال
– ایجاد حساب کاربری در وب سایت ژورنال و تکمیل تمامی مراحل ارسال مقاله به ژورنال
اگر تمایل دارید که از حمایت ادیتنس پس از ارسال مقاله خود به ژورنال نیز برخوردار باشید (دریافت خدماتی نظیر اعمال اصلاحات پس از دریافت نامه داوری ژورنال، مدیریت فرآیند ارسال مجدد مقاله به ژورنال و …)، بسته های خدمات ما را انتخاب نمایید.