به خوبی می دانیم که زبان مکاتبات رسمی، زبانی با ویژگی های خاص خود بوده و تمامی افراد با اصطلاحات و عبارات آن آشنا نیستند. عدم آشنایی با این شاخه از ادبیات و نگارش متونی که اصول مکاتبات رسمی در آنها رعایت نشده است به نوعی بی احترامی به مخاطب متن بوده و باعث بروز اخلال در رویه انجام امور اداری و رسمی می گردد. یکی از مواردی که عدم استفاده از اصول مکاتبات رسمی در آن باعث بروز اشکال در رویه انجام کارها می شود، مکاتبات با ژورنال های علمی است. به همین دلیل، شرکت ادیتنس و متخصصین حاضر درآن که انگلیسی زبان مادری آنها است قادر است شما را در امر مکاتبه با ژورنال های علمی یاری داده و خیال شما را از جهت رعایت اصول مکاتبات رسمی در هنگام تعامل با ژورنال راحت نماید.