این خدمت پس از پذیرش مقاله توسط ژونال قابل ارائه است. لازم به توضیح است که پس از ارسال مقاله به ژورنال، مقاله توسط سردبیر ژورنال مورد بازبینی قرار گرفته و در صورت تائید، وارد مرحله داوری می گردد. در این مرحله ممکن است سه حالت اتفاق بیافتد. حالت اول، رد شدن مقاله توسط داوران است. حالت دوم، پذیرش مقاله توسط داوران بدون نیاز به اعمال اصلاحات بوده؛ و حالت سوم، پذیرش مقاله به صورت مشروط می باشد. پذیرش مشروط به این معنا است که مقاله پس از اعمال اصلاحات بیان شده توسط داوران ژورنال و داوری مجدد مورد پذیرش قرار می گیرد و اینجا همان جایی است که شما نیاز به خدمات پس از پذیرش مقاله در ژورنال خواهید داشت. در این حالت، ادیتنس قادر خواهد بود:
– مقاله اصلاح شده را از نظر مطابقت با تمامی موارد مورد اشاره داوران بررسی نموده (و در صورت نیاز، اصلاحات غیرعلمی متن مقاله را انجام دهد)
– نگارش نامه پاسخ به موارد اصلاحی داوران را انجام داده و ضمن اشاره به تک تک موارد اصلاحی داوران و اصلاحات صورت گرفته، متنی مناسب برای شما نگارش کند.
– مقاله اصلاح شده و نامه پاسخ به اصلاحات داوران را مجددا به ژورنال ارسال نماید.