این خدمت زمانی قابل ارائه است که مقاله شما پس از ارسال به ژورنال مورد پذیرش قرار نگرفته و رد شود. در این صورت، دو راه پیش روی شما قرار دارد. راه اول، ارسال مقاله به ژورنال دیگری است که مد نظر شما بوده و نیازی به انتخاب ژورنال مجدد نیست، و راه دوم همان انتخاب ژورنال توسط شرکت ادیتنس و ارسال مجدد مقاله به ژورنال می باشد. در صورت عدم نیاز به انتخاب ژورنال، مراحل زیر توسط متخصصین ما طی خواهند شد:
1) فرمت دهی مجدد مقاله بر اساس راهنمای نویسندگان ژورنال جدید
2) نگارش کاورلتر جدید برای مقاله
3) طی کردن مراحل ارسال مقاله به ژورنال
در صوری که نیاز به انتخاب ژورنال مجدد داشته باشید، هزینه خدمت انتخاب ژورنال به صورت جداگانه دریافت خواهد شد.