انتخاب ژورنال صحیح به منظور حصول اطمینان از پذیرفته و چاپ شدن مقاله امری بسیار مهم و ضروری است. رد شدن مقالات توسط ژورنال ها اغلب به علت عدم تطابق میان حوزه تحقیقاتی پژوهش و حوزه تحقیقاتی ژورنال و یا تفاوت در گروه خوانندگان هدف مقاله و ژورنال اتفاق می افتد.
تیم متخصصین ما در ادیتنس تعداد سه تا پنج ژورنال که بیشترین شانس پذیرش مقاله شما در آنها است را به شما پیشنهاد داده، گزارشی از مزایا و معایب هر یک از ژورنال ها به شما ارائه داده و در نهایت یک ژورنال را به عنوان مناسب ترین ژورنال جهت ارسال مقاله به شما معرفی خواهند کرد. با ارسال مقاله خود به ژورنالی که بیشترین تطابق با حوزه تحقیقاتی شما را دارد، شانس رد مقاله شما کاهش پیدا خواهد کرد. اگر در انتخاب ژورنال مناسب به منظور ارسال مقاله خود دچار سردرگمی هستید، خدمت پیشنهاد ژورنال ادیتنس برای شما بهترین گزینه خواهد بود.
در این خدمت، موارد ذیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت:
1) حوزه تحقیقاتی هر ژورنال به منظور یافتن شبیه ترین حوزه تحقیقاتی با حوزه تحقیقاتی مقاله شما
2) مشخصات ژورنال مد نظر متقاضی که قبل از پیشنهاد بهترین گزینه مد نظر متخصصین شرکت قرار خواهد گرفت
3) ضریب تاثیرگذاری مد نظر مشتری و گروه خوانندگان هدف ژورنال که از مسائل مهم در انتخاب ژورنال می باشند.
4) نوع مقاله که می تواند مقاله اورجینال، مقاله مروری و … باشد.
5) نوع دسترسی خوانندگان به مقاله که می تواند به صورت دسترسی آزاد یا دسترسی بعد از دریافت هزینه باشد.
6) دوره چاپ ژورنال که مشخص کننده این امر است که ژورنال در چه بازه های زمانی منتشر می شود (به عنوان مثال، هر چهارماه یکبار، هر شش ماه یکبار، و …)