این خدمت برای آن دسته از مشتریانی قابل ارائه است که شخصا اقدام به سابمیت مقاله خود کرده و در مرحله اصلاحات به ادیتنس مراجعه کرده اند؛ به این معنی که سابمیت مقاله به ژورنال توسط شخص مشتری صورت گرفته و پس از دریافت پاسخ سردبیر یا داوران ژورنال مبنی بر اعمال اصلاحات به منظور سابمیت مجدد، مشتری به ادیتنس مراجعه کرده و درخواست اعمال تغییرات توسط متخصصین ادیتنس را دارد. این خدمت دربردارنده موارد ذیل می باشد
• کمک به درک صحیح اصلاحات مورد اشاره توسط داوران ژورنال
• مشخص نمودن اصلاحات صورت گرفته بر روی متن که توسط متخصصین شرکت انجام گرفته
• نگارش نامه پاسخ به اصلاحات داوران ژورنال در مرحله سابمیت مجدد
فرآیند ویراستاری، فرآیندی مشارکتی و دوطرفه است که میان ویراستار و نویسنده مقاله در جریان است. به همین علت است که شرکت ما به مشتریان خود این اطمینان را می دهد که امکان برقراری ارتباط با ویراستار تخصصی مقاله خود را حتی پس از اتمام فرآیند ویراستاری خواهند داشت. در این خدمت قادر خواهید بود:
– از ویراستار مقاله خود بخواهید تا عباراتی را که منظور مدنظر شما را منتقل نمی کنند اصلاح نماید
– عبارات و اصطلاحات تخصصی داخل متن مقاله خود را مورد بازبینی قرار دهید؛
– از ویراستار خود بخواهید درباره تعدادی از اصلاحات اعمال شده توضیح دهد؛
– به نظرات، پیشنهادات و سوالات مطرح شده توسط ویراستار مقاله خود پاسخ دهید
به طور معمول پس از فرآیند داوری مقاله، قبول شدن مقاله برای چاپ در ژورنال تا حد زیادی بستگی دارد به چگونگی اعمال اصلاحات و نحوه پاسخ نویسندگان مقاله به اصلاحات بیان شده توسط داوران ژورنال. با بهره گیری از خدمت ویرایش مکاتبات پس از سابمیت مقاله به ژورنال، قادر خواهید بود نامه پاسخ به داوران ژورنال و همچنین متن اصلاح شده مقاله خود را از تمامی جنبه های زبانی و فرمت دهی (تمامی موارد مورد نظر داوران ژورنال، به جز موارد علمی و مربوط به روش تحقیق و …) مورد بازبینی قرار داده و از کیفیت عالی آن اطمینان حاصل نمایید.
این خدمت شامل موارد ذیل می باشد:
• بررسی جزء به جزء موارد اصلاحی داوران ژورنال به منظور حصول اطمینان از اینکه تمامی موارد اصلاحی داوران به صورت تمام و کمال اعمال و پاسخ داده شده اند.
• بررسی محتوایی نامه پاسخ به داوران ژورنال به منظور مشخص کردن نیاز به افزودن اطلاعات اضافه به نامه پاسخ
• بررسی روانی متن اصلاح شده مقاله و هماهنگی آن با اصلاحات مدنظز ئاوران ژورنال به منظور حصول اطمینان از اینکه متن اصلاح شده دارای مشکلات زبانی نبوده و تمامی اصلاحات بیان شده توسط داوران ژورنال مرتفع گردیده اند.
• بررسی زبانی در جهت حصول اطمینان از اینکه نامه پاسخ ارسالی به داوران ژورنال به اندازه کافی واضح بوده و دارای لحن مناسبی است.