حتما تا به حال با این مساله مواجه شده اید که هنگام ارسال مقاله به ژورنال، متوجه می شوید که ژورنال مورد نظر تنها مقالاتی را می پذیرد که تعداد کلمات آنها کمتر از سقف تعداد کلمات ژورنال باشد. به عنوان مثال، حداکثر تعداد کلمات مقاله بدون در نظر گرفتن چکیده، منابع و بخش تقدیر و تشکر در ژورنال های انتشارات Wiley می بایست 5000 کلمه باشد؛ و اینجا دقیقا همان جایی است که شرکت ادیتنس می تواند شما را یاری رساند. متخصصین شرکت ما قادر خواهند بود با حذف قسمت هایی که ارتباط کمتری با موضوع اصلی مقاله داشته و یا قسمت هایی که در دیگر بخش های مقاله به صورتی متفاوت تکرار شده اند، و همچنین بازنویسی بخش هایی از مقاله که قابلیت حذف نداشته، تعداد کلمات مقاله شما را تا حداکثر 20 درصد کاهش داده و مقاله را برای ارسال به ژورنال مورد نظر شما آماده کنند.