مرحله اول

مسئول بخش ارتباط با مشتریان

1- مشاوره با مشتری به منظور درک صحیح از نیازها 

2- حصول اطمینان از دریافت تمامی اطلاعات و جزئیات مورد نیاز

3- پیشنهاد مناسبترین خدمت یا بسته خدماتی به مشتری

مرحله دوم

مسئول بازبینی

1-حصول اطمینان از دریافت تمامی اطلاعات مورد نیاز توسط تیم قرارداد

2- حصول اطمینان از انتخاب تیم کارشناسی متخصص در حیطه علمی مربوطه

مرحله سوم

مدیر فرآیند

1- تعیین مناسبترین ویراستار بر اساس میزان دانش و تخصص در موضوع مربوطه

2- حصول اطمینان از تحویل تمامی دستورالعمل‌های دریافتی از مشتری به ویراستار

3- تعیین کارشناس ارشد باتجربه به منظور بررسی مجدد متن ویرایش شده به لحاظ زبانی

مرحله چهارم

ویراستار متخصص در موضوع مربوطه

1- ویرایش متن ارسالی به لحاظ ساختاری و معناشناسی

2- تشریح اصلاحات کلی صورت گرفته به صورت کتبی

3- تنظیم فرمت متن بر اساس راهنمای نویسندگان ژورنال مد نظر

4- حصول اطمینان از مطابقت متن ویراستاری شده با تمامی ملزومات مد نظر مشتری (تنها در خدمت ویرایش ممتاز)

5- ارائه نتیجه ارزیابی دقیق متن ارسالی و تشریح گام های بعدی به منظور ارسال متن برای ژورنال

6- ارائه کاور لتر به مشتری به منظور کمک به فرآیند ارسال مقاله

مرحله پنجم

مدیر فنی

1- بررسی مجدد متن ویرایش شده و حصول اطمینان از تطابق متن با استانداردهای مربوطه

2- حصول اطمینان از تطابق متن ویرایش شده با تمامی دستورالعمل های فرمت دهی ژورنال مد نظر و نظرات مشتری

مرحله ششم

مسئول بخش ارتباط با مشتریان

1- بازبینی سالم بودن فایل تحویل داده شده

2-حصول اطمینان از تحویل بدون تاخیر تمامی فایلها به مشتری